Goodbye, Polar Vortex – Hello, Spring!!

 

Goodby Polar Vortex poem copy